My Calendar

6月 2022
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
2022.5.29 2022.5.30 2022.5.31 2022.6.1 2022.6.2 2022.6.3 2022.6.4
2022.6.5 2022.6.6

All Day: 個人面談4歳児(希望)

2022.6.7

All Day: 個人面談4歳児(希望)

2022.6.8

All Day: 個人面談4歳児(希望)

2022.6.9

All Day: 個人面談4歳児(希望)

All Day: 個人面談5歳児

2022.6.10

All Day: 個人面談4歳児(希望)

All Day: 個人面談5歳児

2022.6.11

All Day: 個人面談5歳児

2022.6.12

All Day: 個人面談5歳児

2022.6.13

All Day: 個人面談5歳児

2022.6.14

All Day: 個人面談5歳児

2022.6.15

All Day: 個人面談5歳児

All Day: 避難訓練

2022.6.16

All Day: 個人面談5歳児

2022.6.17

All Day: 個人面談5歳児

2022.6.18
2022.6.19 2022.6.20 2022.6.21 2022.6.22 2022.6.23

All Day: 不審者対応訓練

All Day: 身体測定

2022.6.24

All Day: お誕生会

2022.6.25
2022.6.26 2022.6.27 2022.6.28 2022.6.29

All Day: 歯科検診

2022.6.30 2022.7.1 2022.7.2