My Calendar

6月 2023
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
2023.5.28 2023.5.29 2023.5.30 2023.5.31 2023.6.1 2023.6.2 2023.6.3
2023.6.4 2023.6.5

All Day: 4歳児個人面談(希望)

2023.6.6

All Day: 4歳児個人面談(希望)

2023.6.7

All Day: 4歳児個人面談(希望)

2023.6.8

All Day: 4歳児個人面談(希望)

2023.6.9

All Day: 4歳児個人面談(希望)

2023.6.10
2023.6.11 2023.6.12

All Day: 5歳児個人面談(全員)

2023.6.13

All Day: 5歳児個人面談(全員)

2023.6.14

All Day: 5歳児個人面談(全員)

All Day: 避難訓練

2023.6.15

All Day: 5歳児個人面談(全員)

2023.6.16

All Day: 5歳児個人面談(全員)

2023.6.17

All Day: 八栄島地区敬老会参加

2023.6.18 2023.6.19 2023.6.20 2023.6.21 2023.6.22 2023.6.23 2023.6.24
2023.6.25 2023.6.26

All Day: 誕生会

2023.6.27 2023.6.28

All Day: 不審者対応訓練

2023.6.29 2023.6.30 2023.7.1