My Calendar

10月 2020
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
2020.9.27 2020.9.28

All Day: 眼科検診

2020.9.29 2020.9.30 2020.10.1 2020.10.2 2020.10.3
2020.10.4 2020.10.5 2020.10.6 2020.10.7 2020.10.8 2020.10.9 2020.10.10

All Day: 親子運動会

2020.10.11 2020.10.12 2020.10.13

All Day: 4歳児 身体測定

2020.10.14

All Day: 5歳児 身体測定

2020.10.15 2020.10.16

All Day: 4歳児 秋ピクニック

2020.10.17
2020.10.18 2020.10.19 2020.10.20 2020.10.21

All Day: 避難訓練

2020.10.22

All Day: 誕生会

2020.10.23 2020.10.24
2020.10.25 2020.10.26

All Day: 5歳児 芋掘り  

2020.10.27 2020.10.28 2020.10.29 2020.10.30 2020.10.31